Home     About MET     How we function     Origin of MET     Newsletter    Resources     How can I get involved     Contact     Afrikaans

 

   

Articles

   

A Prayer for the new year: 

 Lord, that I will not live and work 'carnally' in the new year.

2Cron 26:18: 'Then they stood up against Uzziah, the king and said to him: 'It is not your business o Uzziah to burn incense to Jehovah, but it is the business of the priests the sons of Aaron, the ones sanctified, to burn incense. Go out from the sanctuary, for you have acted unfaithfully, and it is not for any glory to you on the part of Jehovah God.

v:19: But Uzziah became enraged while in his hand there was a censer for burning incense, and during his rage against the priests, leprosy itself flashed up in his forehead before the priests in the house of Jehovah beside the altar of incense'.

read more

More Articals

Pragmatism

Recognise a man with a passion!

Revival Preacher or Evangelist?

The Holy Spirit compared with a Master of ceremonies

Time to retire or time to report for service?

Two of the most important principles in decision making.

 

'n Oujaars gebed:

Here, dat ek nie 'vleesgedrewe' vir U sal leef en werk in die nuwe jaar nie!

2Kr 26:18  en teen koning Ussía opgetree en aan hom gesê: Dit kom u nie toe, Ussía, om vir die HERE offerrook te laat opgaan nie, maar aan die priesters, seuns van Aäron, wat geheilig is om te offer. Gaan uit die heiligdom uit, want u het ontrou gehandel, en dit sal u van die kant van die HERE God nie tot eer strek nie.

v:19  Maar Ussía het woedend geword; en terwyl hy, met die wierookpan in sy hand, woedend was op die priesters, slaan die melaatsheid op sy voorhoof uit voor die oë van die priesters, in die huis van die HERE langs die reukaltaar.   lees meer

 

 

Meer artikels

Aftree tyd is intree tyd!

Die Heilige Gees met 'n seremonimeester vergelyk!

Herlewingsprediker of Evangelis?

Herken 'n man met Passie

Pragmatime

Twee van die belangrikste beginsels in  besluitneming.

 

 

 

 

 
             

 

 

Non-Profit Organisation Reg. No.: O55-756-NPO

Kopiereg /Copyright : Geen / None

Opdatering / Last update : October 18, 2011